Application Link
ระบบงานบริหารความเสี่ยง
ระบบบันทึกรายงานเวรตรวจการพยาบาล
ระบบบันทึกการตรวจสอบเวชระเบียน
ระบบบันทึกแบบรายงานตัวชี้วัด
ระบบงานสารสนเทศ (KPI)
ระบบจองห้องประชุม Online
แบบตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน และผู้ป่วยใน
ระบบงานทะเบียนบุคลากร HRD
ระบบบันทึกภาระงานของห้องวิสัญญีและพักฟื้น
ระบบบันทึกโครงการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางและข้าราชการ อปท. และประวัติผู้ป่วยใหม่
ระบบบันทึกทะเบียนคนไข้ทันตกรรม (Smart Teeth Book)
รายชื่อผู้ป่วยที่สมัครใหม่
ระบบงานสารบรรณ (NAH Content)
ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค (NAH Service)