ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก (OPD Service)

รายการ 2557 2558 2559 2560
รับบริการ(ครั้ง) 148,971 155,242 186,970 111,225
ผู้ป่วยนอก(คน) 33,732 34,247 41,333 31,173
ผู้ป่วยใหม่(คน) 32,215 32,578 39,312 26,383

 ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน (IPD Service)

รายการ 2557 2558 2559 2560
รับบริการ(ครั้ง) 2,864 2,785 2,795 2,022
ผู้ป่วยใน(คน) 2,276 2,286 2,284 1,773
ผู้ป่วยใหม่(คน) 2,188 2,225 2,231 1,668
** หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2560 ยอดรวมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 **