ยอดผู้ป่วย ตามห้องตรวจ ยอดผู้ป่วย ตามแผทย์ตรวจ ยอดผู้ป่วย ตามสิทธิรักษา

ยอดผู้ป่วยนอก แยกตามห้องตรวจ
เข้ารับบริการ ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2562

ห้องตรวจ จำนวนผู้ป่วย จำนวนครั้ง