ยอดผู้ป่วย ตามห้องตรวจ ยอดผู้ป่วย ตามแผทย์ตรวจ ยอดผู้ป่วย ตามสิทธิรักษา

ยอดผู้ป่วยนอก แยกตามห้องตรวจ
เข้ารับบริการ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564

ห้องตรวจ จำนวนผู้ป่วย จำนวนครั้ง