ยอดผู้ป่วย ตามห้องตรวจ ยอดผู้ป่วย ตามแผทย์ตรวจ ยอดผู้ป่วย ตามสิทธิรักษา

ยอดผู้ป่วยนอก แยกตามแพทย์ผู้ตรวจ
เข้ารับบริการ ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

แพทย์ผู้ตรวจ จำนวนผู้ป่วย จำนวนครั้ง