ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย

จำนวนผู้ป่วยนอก 41,333 คน 186,968 ครั้ง
จำนวนผู้ป่วยใน 2,230 คน 2,723 ครั้ง
จำนวนคลอดบุตร 315 คน

สถิติผู้ป่วยนอก

ทหารและครอบครัว 88,913 ครั้ง
พลทหาร 12,666 ครั้ง
พลเรือน 85,389 ครั้ง

สถิติผู้ป่วยใน

ทหารและครอบครัว 1,231 ครั้ง
พลทหาร 228 ครั้ง
พลเรือน 1,264 ครั้ง